Quyết định “Vui cùng CPP”

[CPP] – CHINH PHỤC PROGRAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QĐ Số: 05/CPP-QĐ

Bảo Lộc, ngày 13 tháng 6 năm 2017

 QUYẾT ĐỊNH

V/v Tổ chức cuộc thi “Vui cùng CPP”

 • Căn cứ vào chỉ thị của Ban quản lí CPP;
 • Căn cứ vào tình hình thực tế;
 • Căn cứ vào nhu cầu của thành viên;

BAN QUẢN LÍ CPP QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1: Tổ chức cuộc thi “Vui cùng CPP” do Ban quản lí CPP trực tiếp quản lí và điều hành gồm những ông, bà có tên sau đây:

 • Ông: Nguyễn Công Minh – Trưởng Ban quản lí CPP làm Trưởng ban;
 • Ông: Trần Nhân Kiệt – Phó Ban quản lí CPP làm Phó ban;
 • Ông: Nguyễn Thanh Tuấn – Thành viên Ban quản lí CPP làm Phó ban trực;
 • Ông: Nguyễn Việt Cường – Thành viên Ban quản lí CPP làm Ủy viên;
 • Bà: Nguyễn Hoàng Ngọc Hà – Thành viên Ban quản lí CPP làm Thư kí;
 • Mời Bà: Nguyễn Thị Thùy Trang – Thành viên Ban quản lí CPP làm Ủy viên;
 • Mời Bà: Đỗ Thị Thanh Trúc – Thành viên CPP làm Ủy viên;

Điều 2: Nội dung đề thi do Ban phụ trách đề thi đảm nhận, gồm những ông, bà:

 • Ông: Bùi Tuấn Nguyên – Trưởng ban;
 • Bà: Lê Thị Mỹ Hạnh – Phó ban;
 • Bà: Nguyễn Trần Dương Thương – Ủy viên;

Điều 3: Mọi hoạt động của cuộc thi sẽ được thực hiện theo đúng thể lệ số 05/CPP-TL kèm theo;

Điều 4: Giải thưởng được trao sẽ trích từ quỹ CPP và kêu gọi từ các nguồn lực nhân đạo khác;

Điều 5: Những ông bà có tên tại điều 1 và điều 2 chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí và hết hiệu lực khi cuộc thi kết thúc.

Nơi nhận:

 • Bộ phận có tên trên QĐ;
 • Ban quản lí (b/c);
 • Lưu VP.

TM. BAN NỘI DUNG

TRƯỞNG BAN

(Đã kí)

 

 

Trần Nhân Kiệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *