Thể lệ “Vui cùng CPP”

Thể lệ “Vui cùng CPP”

THỂ LỆ CUỘC THI “VUI CÙNG CPP” (QĐ Số: 05/CPP-TL)  Thời gian:  Từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/7; Địa điểm: CPP Chat (chat.chinhphucvn.com); Thành phần: Thành viên có tên tại quyết định số 05/CPP-QĐ; Thành viên đăng kí tại Fanpage...
read more