Danh sách thí sinh và Bảng thi “Vui cùng CPP”

Danh sách thí sinh và Bảng thi “Vui cùng CPP”

DANH SÁCH THÍ SINH  MINIGAME “VUI CÙNG CPP” STT HỌ VÀ TÊN LỚP TÀI KHOẢN CPP ĐIỆN THOẠI FACEBOOK ĐỊA CHỈ 1 Trần Hoàng Thanh Phong           2 Chu Quang Trường          ...
read more
Thể lệ “Vui cùng CPP”

Thể lệ “Vui cùng CPP”

THỂ LỆ CUỘC THI “VUI CÙNG CPP” (QĐ Số: 05/CPP-TL)  Thời gian:  Từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/7; Địa điểm: CPP Chat (chat.chinhphucvn.com); Thành phần: Thành viên có tên tại quyết định số 05/CPP-QĐ; Thành viên ...
read more
Quyết định “Vui cùng CPP”

Quyết định “Vui cùng CPP”

[CPP] – CHINH PHỤC PROGRAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   QĐ Số: 05/CPP-QĐ Bảo Lộc, ngày 13 tháng 6 năm 2017  QUYẾT ĐỊNH V/v Tổ chức cuộc thi...
read more